Basic Ski Rental

Full Package
(Ski's, Boots, Poles)
$20/Full Day

Performance Ski Rental

Full Package
(Ski's, Boots, Poles)
$25/Full Day


Demo's

Full Package
(Ski's, Boots & Poles)
$35/Full Day

Skis Only
$30/Full Day

A La Carte

Adult Boots:           $11 Full Day only
Kids Boots:               $9 Full Day only
Adult/Kids Poles:      $3 Full Day only
Adult/Kids Helmet:    $5 Full Day only
Snowshoes:            $10 Full Day only


Multiple Day
Rental Packages

Adult Basic
2-3 days: $17/day
4+ days: $15/day

Adult Performance
2-3 days: $22/day
4+days: $20/day

Junior Basic

2-3 days: $12/day
4+ days: $10/day
Junior Performance
2-3 days: $15/day
4+ days: $13/day